دکترنوروزیان

آیا کندن موهای سفید باعث زیاد شدنشان می شود بسیاری از ما تلاش داریم که پروسه سفید شدن موهایمان را عقب بیاندازیم. اما این فرایندی است که در همه افراد اتفاق می افتد و به غیر مواردی که به ژنتیک ارتباط پیدا می کند، به نمادی از پیری و پا […]

ادامه مطالب