محلول تقلبی دکتر نوروزیان اين يك هشدار جدي مي باشد ✔️ با توجه به اینکه تعداد زيادي از سايت ها، كانال های تلگرامی و صفحه های اينستاگرام با عنوان نمايندگي فروش داروخانه فاطمي دكتر نوروزيان اقدام به فروش محلول رويش مو كرده اند.

ادامه مطالب